Weastra strategic consulting partnerBusiness consulting services
CEE Czech Republic map

Všeobecné údaje Česká republika

Oficiálny názov:Česká republika
Rozloha:78 867 km2
Hlavné mesto:Praha (zároveň najväčšie mesto)
Počet obyvateľov:10,1 mil.
Urbanizácia:74%
Celková miera gramotnosti dospelých:99% (% ľudí vo veku 15 a viac rokov)
Mena:Česká koruna - 1 EUR = 24, 7733 CZK (od septembra 2011)
Susedné krajiny:Rakúsko, Nemecko, Poľsko, Slovensko
Najväčšie mestá:
(osídlenie)
Členstvo:EÚ, NATO, OECD, OBSE, Rada Európy a Vyšehradská skupina
Prírodné zdroje:čierne uhlie, hnedé uhlie, kaolín, íl, grafit, drevo


Ekonomický profil Česká republika

HDP:190,885 miliárd EUR (2010)
Priemerná hrubá mesačná mzda:1 069 EUR (2010)
Dane:dane z príjmu 19%
HDP zloženie:
Štruktúra exportu:
Najväčší exportní partneri:
Doing Business 2011:Pozícia: 63, Zmena v poradí: +19


Makroekonomicky vývoj Českej republiky

Zistite viac informácií o makroekonomickom vývoji Českej republiky. Stiahnite si PDF súbor Czech Republic’s macroeconomic development (PDF document 0.29 MB) a nájdite viac dôvodov prečo investovať v Českej republike.


Why to invest in Czech Republic

Česká republika


Vedeli ste, že ...?


…Karlova Univerzita v Prahe bola založená v roku 1347 ako prvá univerzita Svätej rímskej ríše a takisto ako prvá univerzita v strednej Európe. Je to jedna z najstarších univerzít v Európe.


4 dobré dôvody prečo

investovať v Českej republike


Dobrá dostupnosť: Česká republika disponuje jednou z najmodernejších dopravných sietí v regióne strednej a východnej Európy. Jej geografická poloha robí z krajiny prirodzenú križovatku pre hlavné tranzitné koridory. Nie je prekvapujúce, že Česká republika je zaradená medzi najvyspelejšie krajiny z hľadiska dopravy a hustoty infraštruktúrnych sietí.

V centre: Česká republika sa nachádza v tesnej blízkosti “Európskeho banánu”. Vzhľadom na jej vhodnú polohu a na počet priemyselných a výrobných zón je táto geografická oblasť považovaná za najlepšiu voľbu pre investície do oblasti dopravy a logistiky. Tento fakt spolu s členstvom v EÚ, robí z Českej republiky ideálnu bránu do jednotného európskeho trhu s 502 miliónmi spotrebiteľov (2011).

Inteligentní ľudia: Česká republika kombinuje vynikajúcu úroveň všeobecného vzdelania so silnými disciplínami vo vedeckých a technických odboroch. Program pre medzinárodné hodnotenie žiakov, koordinovaný OECD, zaradil český vzdelávací systém ako 15. najlepší na svete, teda na úroveň ktorá je vyššia ako priemer OECD. Česká republika má najvyššiu úroveň ľudského rozvoja v strednej a východnej Európe. UNDP zaraduje Českú republiku do skupiny krajín s “veľmi vysokým ľudským rozvojom”. Odborné vzdelanie má v Českej republike dlhú tradíciu a dobrú povesť. Asi tretina českých študentov študuje ekonómiu, financie alebo IT. Podľa nedávneho prieskumu Euro barometra 80% Čechov hovorí cudzím jazykom (prevažne anglicky a nemecky).

Dobra atmosféra pre investície: Česka republika sa pomaly zotavuje z globálnej hospodárskej krízy tým, že ukazuje trvalý rast HDP v rokoch 2009 a 2010, s odhadom 2% rastu v roku 2011. Krajina podpísala celý rad bilaterálnych dohôd o podpore a ochrane zahraničných investícií a dohôd o zamedzení dvojitého zdanenia. Zahraničné právnické osoby z EÚ a iných štátov môžu nadobúdať nehnuteľnosti v Českej republike bez akýchkoľvek obmedzení, a to za rovnakých podmienok ako české právnické osoby. Vďaka mnohým investičným stimulom, sa krajina radí medzi najúspešnejšie krajiny strednej a východnej Európy. V oblasti priamych zahraničných investícií vo výške viac ako 5 miliárd EUR, patrila v roku 2010 Česká republika medzi najúspešnejšie v regióne strednej a východnej Európy.