Weastra strategic consulting partnerBusiness consulting services
CEE_slovakia_map

Všeobecné údaje Slovensko

Oficiálny názov:Slovenská republika
Rozloha:49 035 km2
Hlavné mesto:Bratislava (zároveň najväčšie mesto)
Počet obyvateľov:5,4 mil.
Urbanizácia:55%
Celková miera gramotnosti dospelých:99,6% (% ľudí vo veku 15 a viac rokov)
Mena:Euro (€) – od 1.1.2009
Susedné krajiny:Rakúsko, Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Ukrajina
Najväčšie mestá:
(osídlenie)
Členstvo:EÚ, NATO, OSN, OECD, WTO a Vyšehradská skupina
Prírodné zdroje:hnedé uhlie, lignit a malé množstvo železnej rudy, medi a mangánovej rudy, soli, orná pôda


Ekonomický profil Slovensko

HDP:87, 7467 miliárd EUR (2010)
Priemerná hrubá mesačná mzda:769 EUR (2010)
Dane:rovná daň 19%, DPH dočasne 20%
HDP zloženie:
Štruktúra exportu:
Najväčší exportní partneri:
Doing Business 2011:Pozícia: 41, Zmena v poradí: -1


Makroekonomický vývoj Slovenska

Zistite viac informácií o makroekonomickom vývoji Slovenska. Stiahnite si PDF súbor Slovakia’s macroeconomic development (PDF document 0.29 MB) a nájdite viac dôvodov prečo investovať na Slovensku.


Why to invest in Slovakia

Slovensko


Slovenská Republika


Vedeli ste, že ...?


... pred sto rokmi bola Bratislava trojjazyčným mestom. Ku koncu prvej svetovej vojny malo 40% populácie Pressburgu (nemecký názov Bratislavy) ako materinský jazyk maďarčinu. 42% hovorilo po nemecky, a 15% po slovensky. Mnohí obyvatelia Bratislavy hovorili všetkými tromi jazykmi.


4 dobré dôvody prečo

investovať na Slovensku


Tatra Tiger: Vďaka fungujúcim ekonomickým reformám, ktoré začalo Slovensko uplatňovať v roku 2001, dostala krajina prezývku “Tatra Tiger”. Reformy pomohli k pravidelnému dosahovaniu jedného z najrýchlejších rastov HDP v EU. V roku 2008 zaznamenalo Slovensko rast HDP na úrovni 6,4%, čo bolo druhým najvyšším rastom v celej EU. V dôsledku globálnej ekonomickej krízy, kleslo slovenské HDP v roku 2009 o 4,7%. Ale rok 2010 už priniesol uzdravenie a Slovensko opäť dosiahlo jeden z najvyšších rastov HDP v EU – 4%. Miera inflácie v tom istom roku bola 0,7%. Slovensko je riadnym členom EU, NATO, OECD a Schengenského priestoru. Krajina je považovaná za lídra stredoeurópskeho regiónu s vyspelou ekonomikou a s jedným z najrýchlejších hospodárskych rastov v Európskej únii a OECD.

Majsterka reforiem: Slovensko sa transformovalo z centrálne plánovanej ekonomiky na trhovú ekonomiku počas niekoľkých rokov po tom, ako dlhšiu dobu v reformných procesoch zaostávala. Nová proeurópska vláda presadila na prelome tisícročia potrebné reformy požadované EU a zmenila krajinu na reformnú majsterku strednej Európy. Tieto výsledky umožnili Slovensku vstúpiť do EU už v roku 2004 .Napriek pôvodnému zaostávaniu, Slovensko výrazne predbehlo všetky susedné krajiny a do eurozóny vstúpilo v roku 2009. Táto mladá republika (1993) je priekopníkom vo vytváraní dobrého podnikateľského prostredia v regióne strednej Európy. Reformné úspechy sa premietli do záujmu investorov, ktorí zo sebou priniesli množstvo zahraničných investícií. Ako prvá krajina strednej a východnej Európy, zaviedlo Slovensko radikálne zmeny v daňovom systéme. Reforma daňového systému bola postavená na 19% rovnej dani na všetky typy príjmov, 0% dani z dividend a zamedzení dvojitého zdanenia.

Kvalifikovaná pracovná sila a atraktívna cena práce: Slovensko je krajinou, ktorá ponúka vzdelanú pracovnú silu s bohatou tradíciou vo výrobe a strojárstve. V krajine žije 2, 1 miliónov práceschopného obyvateľstva. Úroveň miezd patrí stále k najnižším v regióne. V roku 2010 bola priemerná hrubá mzda vo výške 769 eur mesačne. Minimálna mesačná mzda dosahuje v roku 2011 317 eur, čo je menej než v susedných krajinách. Mladí Slováci majú dobré jazykové a IT zručnosti. Podľa databázy Svetovej banky, ktorá sa zaoberá hodnotením vzdelávania študentov, majú Slováci v celom regióne CEE najlepšie výsledky v matematike a sú na treťom mieste vo vedných odboroch. Aj v hodnotení dlhodobej produktivity práce dosahuje Slovensko v porovnaní s Českou republikou, Poľskom, Maďarskom, Rumunskom a Bulharskom (2010) najvyššiu úroveň.

Poloha: Strategická poloha Slovenska ponúka množstvo možností pre vstup na dynamicky rastúce trhy nielen strednej a východnej Európy, ale aj krajín západnej Európy. Cez Slovensko prechádzajú hlavné európske dopravné koridory a spájajú západnú a východnú časť európskeho kontinentu. Rieka Dunaj, ktorá cez Slovensko preteká, spája krajinu s Čiernym a Severným morom a s významnými prístavmi v Rotterdame a Sulíne. Ďalším dôvodom prečo je dobre investovať na Slovensku je fakt, že v okruhu 1000 km budete môcť osloviť trh, ktorý tvorí 250 miliónov potenciálnych zákazníkov.