Weastra strategic consulting partnerBusiness consulting services
Poradenstvo_pre_rast_a_rozvoj_podnikania

Čo budeme robiť

Identifikujeme, aký potenciál predaja je na existujúcom trhu a iných potenciálnych trhoch. Zistíme, čo očakávajú Vaši zákazníci. Zmapujeme stratégie a aktivity Vašich konkurentov. Zhodnotíme Váš súčasný predaj a marketing. Navrhneme najvhodnejšiu stratégiu na zvýšenie obratu. Efektívne nastavíme marketingový rozpočet a jeho kontroling.

Prínosy pre Vašu spoločnosť

  • zvýšenie obratu a trhového podielu Vašej spoločnosti
  • merateľný prínos a efektívna kontrola marketingových nákladov
  • dlhodobý prístup ku kvalitným informáciám o trhu a konkurentoch
  • hlbšie pochopenie preferencií Vašich súčasných a potenciálnych zákazníkov
  • schopnosť flexibilnejšie reagovať pri zmenách trhových podmienok

rast a rozvoj spoločnosti.

V úspešnej spoločnosti je nutné, aby manažéri vo všetkých funkčných oblastiach mali rovnakú filozofiu – orientáciu na zákazníka. Úspešný predaj a marketing je preto umením, predovšetkým ak sa dosiahnu za optimálne náklady. Spolu nájdeme tú správnu cestu pre rast a rozvoj Vašej spoločnosti.


Dokonale rozumieť trhu a zákazníkom

… je presne to, čo potrebuje úspešná spoločnosť. Ako sú s Vami spokojní Vaši zákazníci? Čo si potenciálni klienti myslia o Vašich produktoch? Čo je Vašou konkurenčnou výhodou? A čo robia Vaši konkurenti? Zistíme to zo všetkých dostupných zdrojov – Vašich súčasných a budúcich zákazníkov, zamestnancov aj konkurentov. Využívame pri tom nielen štatistické dáta, ale aj metódy kvalitatívneho prieskumu ako napríklad tzv. focus groups – kreatívne workshopy, pri ktorých sa hĺbkovo diskutuje o danej téme.

Marketingový audit a audit predaja

Aké výsledky prináša Vaša stratégia predaja?
Zhodnotíme, prečo sa Vám nedarí úplne uspokojovať očakávania Vašich zákazníkov. Zistíme, čo presne ovplyvňuje Váš obrat. Urobíme hĺbkový audit predaja a marketingovej stratégie, organizačnej štruktúry, procesov a výsledkov. Pre identifikáciu prekážok pre dosahovanie Vašich cieľov používame naše osvedčené nástroje, ako napríklad hĺbkové rozhovory s kľúčovými zamestnancami, analýza efektivity nákladov či mystery shopping.

Stratégie pre rast obratu

Zabite dve muchy jednou ranou
Pripravíme pre Vás najlepšiu stratégiu na zefektívnenie predaja a zároveň Vám pomôžeme využiť súčasnú trhovú situáciu vo svoj prospech. Dáme Vám konkrétne odporúčania, ktoré Vám pomôžu dosiahnuť želaný rast obratu a posilnenie pozície na trhu. Pripravte Vašu spoločnosť na budúci rast.

Marketingové náklady pod kontrolou

Dôveruj ale preveruj
Staré zabehané pracovné postupy v rýchlo sa meniacom prostredí vedú k nedostatočnej výkonnosti. Správna stratégia pre predaj a marketing musí byť živá – aktívne reagujúca na nové trhové podmienky. Neustály reporting a spätná väzba ohľadom dosahovaných výsledkov Vašej spoločnosti a zamestnancov sú preto nepostrádateľné. Nastavíme vhodný reportingový systém a zároveň pripravíme odporúčania pre doladenie Vašej stratégie. Netreba zaspať na vavrínoch.