Weastra strategic consulting partnerBusiness consulting services
Reference projects with our clients in CEE region

prínosná a úspešná spolupráca.

Žiadne prázdne sľuby, vždy konkrétna pridaná hodnota

Našim merítkom je Váš úspech. Preto vždy sľúbime iba to, čo vieme splniť v najvyššej kvalite. Inak by sme sa do spolupráce ani nepúšťali. Naším princípom je poskytovať merateľnú pridanú hodnotu. Veríme, že to z nás robí spoľahlivého a dôveryhodného partnera.

Žiadne skryté podmienky a dodatky pod čiarou

Transparentnosť voči klientovi ako aj v rámci našej spoločnosti je jednou z našich základných hodôt. Základným pilierom našej spolupráce je vzájomná dôvera.

Vždy najvyššia kvalita a profesionálny prístup

Neuspokojíme sa s ničím iným, len s najlepšími možnými službami pre našich klientov. Profesionálny prístup k nášmu klientovi a jeho potrebám je pre nás základným štandardom.


Optimalizácia procesov kontrolingu a ich implementácia pre významnú slovenskú výrobnú spoločnosť

Významná výrobná strojárenská spoločnosť na slovenskom trhu s  medzinárodným pôsobením a obratom 17 mil. EUR, ktorá sa zaoberá výrobou náprav a bŕzd pre prívesné vozíky a priemyselné vozidlá, sa rozhodla využiť naše služby na optimalizáciu nákladov a procesov.

Jedným zo zásadných optimalizačných projektov bolo vybudovanie strategického a operatívneho kontrolingu.

Cieľom projektu bolo vybudovanie systému pravidelného toku informácií o výkonoch jednotlivých oddelení a celofiremných ukazovateľov pre správne rozhodovanie ohľadom nastavenia výkonov, kapacít, nákladov a budúceho smerovania spoločnosti.

weastra  na základe výstupov z auditu, rozhovorov s manažmentom a kľúčovými zamestnancami zoptimalizovala procesy na kontrolingu od zberu dát a výpočtu ukazovateľov, cez vyhodnotenie ukazovateľov, interpretáciu problémových oblastí, riešenie problémových oblastí formou nápravných opatrení, až po vyhodnotenie nápravných opatrení. Vybudovanie kontrolingu zabezpečilo odstránenie konzumácie pracovného času vrcholového vedenia a vedúcich oddelení na vyhľadávanie  informácií zamestnancami podniku. Sfunkčnenie kontrolingu takisto zabezpečilo  kontrolu realizácie plánov za účelom včasného a presného rozpoznania odchýlok od plánu a uplatnenia potrebných korektúr. Týmto spôsobom sa zaistila dostupnosť systémových informácií pre správne a včasné rozhodovanie na všetkých úrovniach manažmentu v spoločnosti.

Druhým krokom bolo nastavenie celého procesu reportingu, čo zabezpečilo sledovanie a vyhodnocovanie výkonov pre každé oddelenie podľa procesov. Weastra tiež zadefinovala a zaviedla pravidlá pre všetky procesy ako aj zoznam úloh, činností a zodpovedností pre každé stredisko a pracovné zaradenie v rámci oddelenia ekonomiky a kontrolingu.

Výsledkom tohto projektu bolo vybudovanie kompletného strategického a operatívneho kontrolingu, čo prinieslo zdokonalenie strategických rozhodnutí, efektívne vynaloženie zdrojov a zvýšenie prehľadnosti a kontroly nákladov vo všetkých oblastiach činnosti podniku.